Gemeentebelang gaat voor zonnepanelen op daken

  • Geplaatst op 3 mei 2021
zonnepanelen

Woensdag 28 april is een motie van Gemeentebelang aangenomen waarin opdracht wordt gegeven tot een inzet op maximale benutting van zonnepanelen op daken bij revitalisering van bedrijventerreinen. Gemeentebelang zet in op maximale benutting van zon op daken om daarmee te voorkomen dat we ons blokkeren in de ontwikkelingen die spelen in het buitengebied door de energieopgave.

Hieronder zijn een aantal opgaven die in de komende jaren op de agenda komen te staan, in willekeurige volgorde weergegeven:
– Extra bos/natuur.
– Vergroening/extensivering van bestaande landbouw.
– Versterken van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.
– Meer waterberging en plas/drasbermen.
– Voldoende ruimte voor recreatie.
–  Ruimte voor woningbouw.
– Beleid op het gebied van stikstof.

Veel van deze opgaven vragen ruimte. We willen de huidige ruimtelijke kwaliteit graag behouden.
De genoemde opgaven zijn erg verschillend en komen van diverse kanten op ons af. De vraag is dan ook terecht: is er wel voldoende ruimte voor alle wensen? Hoe houden we regie in ons buitengebied met behoud van de kernkwaliteiten. Hoe maken we er de juiste beleidskeuzes.
Gemeentebelang heeft een verkenning gedaan en de ruimtelijk wensen in beeld gebracht.

Om alle opgaves te realiseren is het grondgebied van Deventer 3x te klein. De claim, voor alleen al duurzame opwekking van stroom van Deventer, vraagt om veel hectares cultuurgronden voor windmolens en of zonnepanelen. Naast de oppervlakte voor wind en zon zijn vele hectares cultuurgrond gewenst voor de andere genoemde wensen/thema’s.
De conclusie is helder. Er is te weinig ruimte en we moeten zorgvuldige keuzes maken.

Onze vijf denkrichtingen
1. Inzet op ‘vergroenen’ van de landbouw
Extensiveren van de landbouw, ontwikkelen circulaire landbouw, natuur en landschap inclusieve ontwikkeling. De krachten van binnen en buiten bundelen.
Vrijkomende grond, akkers en percelen inzetten voor vergroeningsopgaven van bestaande landbouw en gelijktijdig mogelijkheden bekijken voor een zonnepaneelveld. Vergroening is ook versterken van biodiversiteit.
2. Regierol nemen in gemeente brede ‘ruilverkaveling’
Opzetten van een ‘gemeente brede’ ruilverkaveling. Bestaande boeren en landeigenaren kunnen hierbij een grote rol vervullen. Gebiedsgericht stikstofbeleid kan hiervoor ook worden ingezet.
3. Harde afspraken stedelijke woningen en industrie
Versterken van beleid voor zonnepanelen op de daken van bedrijven in het buitengebied en daken op bedrijven/woningen in stedelijk gebied. Alsmede harde afspraken over bezuiniging van energie verbruik.
4. Zorgvuldigheid bij extra woningbouw (uitbreiding/vergroten van bebouwde kom)
Ruimtevraag voor woningbouw, zorgvuldige afweging. Hoe hard willen we groeien in aantal inwoners? Effectief ruimte gebruik, anders bouwen en misschien meer hoogbouw.
5. Inzet om verdienmodel platteland te behouden en te versterken
Energie-exploitatie kan onderdeel worden van het landbouwsysteem. Kernkwaliteiten van ons coulisselandschap verder behouden en versterken door opbrengsten uit de recreatie/beleving.

Tenslotte
Kortom, door de inzet van voornoemde denkrichtingen en nauwlettend volgen van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, kunnen wellicht in de voorliggende tijd de doelstellingen worden verwezenlijkt, zonder dat onnodige schade wordt aangebracht aan het buitengebied met zijn oorspronkelijke inrichting.

Tekst: Harry ten Have en Erik Smeenk
Zie ook: www.gemeentebelangdeventer.nl

Interessant? Deel het artikel

Ook interessant

Agenda

duif-2

Altijd op de hoogte!

Abonneer nu! Onze postduif brengt het laatste nieuws in de inbox.

Adverteerders

Scroll naar top